Skip to content

Selyn x Embassy project 

 

 

 

 

 

 

 

(Nederlands)
In september 2022 zette een opmerkelijke ontmoeting een visionaire samenwerking in gang om het landschap van duurzame textiel te hervormen. De Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Colombo ontmoette Selyn Textiles, een innovatieve organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de transparantie binnen de handweefketen door de integratie van blockchaintechnologie. In nauwe samenwerking met Nicole van der Velden, een interieurarchitect van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, begon de Ambassade aan een opmerkelijke reis om haar kantoor en verblijf in

Colombo nieuw leven in te blazen. In de kern belichaamde deze inspanning een duurzame en innovatieve benadering - het recyclen van oude meubels met de revolutionaire blockchain- geïntegreerde stoffen ontwikkeld door Selyn Textiles.

Deze ambitieuze initiatief sluit niet alleen naadloos aan bij de doelstellingen van de Ambassade op het gebied van de circulaire economie, maar resoneert ook diep met de bredere duurzaamheidsambities van Europa. Het gaat echter verder dan milieukwesties. De samenwerking tussen de Ambassade en Selyn Textiles daagt conventionele normen uit en behandelt kwesties van dekolonisatie en gelijkheid. Het overkoepelende doel is om machtsdynamieken te veranderen, de intrinsieke waarde van producten uit het mondiale zuiden te erkennen en ervoor te zorgen dat de winsten eerlijk binnen de toeleveringsketen stromen, ten goede van alle belanghebbenden.

Deze samenwerking staat als een getuigenis van een visie gedreven door principes van co-creatie, zorgvuldig onderzoek en een onwankelbare toewijding aan transparantie en gelijkheid. Samen zijn de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Selyn Textiles nieuwe verhalen aan het smeden, die het collectieve bewustzijn verhogen en een duurzame en rechtvaardige toekomst voor allen weven. Sluit u bij ons aan in het vieren van deze opmerkelijke reis van transformatie en samenwerking.

 

 

(English)
In September 2022, a remarkable encounter unfolded, igniting a visionary partnership set to reshape the landscape of sustainable textiles. The Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Colombo met with Selyn Textiles, an innovative organization committed to enhancing transparency within the handloom supply chain through the integration of blockchain technology. In close collaboration with Nicole van der Velden, an interior architect from the Ministry of Foreign Affairs, the Embassy embarked on a remarkable journey to rejuvenate its Colombo office and residence. At its core, this endeavour embodied a sustainable and innovative approach - recycling old furniture reupholstered with the revolutionary blockchain-integrated fabrics developed by Selyn Textiles.

This ambitious initiative not only aligns seamlessly with the Embassy's circular economy objectives but also resonates deeply with Europe's broader sustainability aspirations. Yet, it extends beyond environmental considerations. The collaboration between the Embassy and Selyn Textiles challenges conventional norms, delving into issues of decolonisation and equity. The overarching goal is to shift power dynamics, acknowledge the intrinsic value of products from the global south, and ensure that profits flow equitably within the supply chain, benefiting all stakeholders.

This partnership stands as a testament to a vision driven by principles of co-creation, meticulous research, and an unwavering commitment to transparency and equality. Together, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and Selyn Textiles are crafting new narratives, fostering heightened collective awareness, and weaving a more sustainable and equitable future for all. Join us in celebrating this remarkable journey of transformation and collaboration.

 

Lets connect and work together...