Skip to content

Selyn x Blockchain

  

A world’s first integrated blockchain technology with handloom - “The Banana Bag” by Danish sustainability streetwear designer Nikojai Strom. The project’s aim was to create greater transparency from fiber to consumer. The vision was to go beyond traceability and use technology to measure and maximize the impact within communities. Visitors can scan a NFC tag to see the impact and transparency - from fiber to dyeing process, to which artisan wove their textiles, to who finished their final product, and what impact their decision has made on communities and the environment. This initiative is in partnership with PaperTale Sweden.

 

 

My name is...


(Nederlands)

Door blockchain-technologie in Selyn's toeleveringsketen te integreren, is er een verbeterd niveau van transparantie voor de handgeweven en ambachtelijke producten. Het gebruik van deze technologie gaat verder dan eenvoudige traceerbaarheid; het is een middel om de impact binnen lokale gemeenschappen nauwkeurig te beoordelen en te vergroten.

In samenwerking met PaperTale, een leider in blockchain- oplossingen, biedt Selyn toegang tot een openbare database gevuld met onafhankelijk geverifieerde transacties. Zodra deze transacties validatie ondergaan, worden ze onveranderlijk. Deze transparante aanpak stelt consumenten in staat diep in de details van de toeleveringsketen te duiken, van sourcing en productie tot ontwerp en distributie. Via een QR- of RFID-scan kan men de volledige levenscyclus van het textiel volgen: de vezelbron, de gebruikte verfmethoden, de ambachtslieden achter de creatie, en zelfs de bredere milieu- en gemeenschapsimplicaties.

Als een sociale onderneming draait de kernmissie van Selyn om het welzijn van zowel mensen als het milieu. Het overkoepelende doel is niet alleen transparantie; het is meten en maximaliseren van de positieve effecten op de betrokken gemeenschappen. Deze toewijding markeert het begin van een voortdurende reis naar duurzame excellentie.

 

(English) 
By incorporating blockchain technology into Selyn's supply chain, there's an enhanced level of transparency for the handloom and craft products. The use of this technology goes beyond simple traceability; it's an avenue to accurately assess and amplify the impact within local communities.

In partnership with PaperTale, a leader in blockchain solutions, Selyn provides access to a public database filled with independently verified transactions. Once these transactions undergo validation, they become immutable. This transparent approach allows consumers to delve deep into the intricacies of the supply chain, from sourcing and manufacturing to design and distribution. Through a QR or RFID scan, one can track the textile's entire lifecycle: its fibre source, the dyeing methods employed, the artisans behind its creation, and even its broader environmental and community implications.

As a social enterprise, Selyn's core mission revolves around the well-being of both people and the environment. The overarching goal isn't merely transparency; it's to measure and maximize the positive ripple effects on the communities involved. This commitment marks the beginning of an ongoing journey towards sustainable excellence.

 

Lets connect and work together